Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu.
REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA
Idea Contact Sp. z o.o.
I. DANE KONTAKTOWE
1. Księgarnia jest sklepem internetowym, dostępnym w domenie www.jut.pl oraz
www.jut.com.pl. Prowadzona jest przez Wydawnictwo - Idea Contact Sp. z o.o. z
siedzibą w Kaliszu, przy ul. Spółdzielcza 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000140391, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o
kapitale zakładowym 1 322 500,00 zł i numerze NIP:618-18-65-415 („Wydawnictwo”).
2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej:
Wydawnictwo Idea Contact Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 6
62-800 Kalisz
e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
tel. +48 62 768-33-33 (opłata za połączenie wg. stawek operatora)
II. DEFINICJE
1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika
podczas procesu Rejestracji.
2. Konto (Konto użytkownika) - podstrona Księgarni, w ramach której Użytkownik ma
możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany hasła, a
także weryfikacji stanu złożonych zamówień.
3. Koszyk - funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika
produkty do zakupu oraz umożliwiająca Użytkownikowi ustalenie i modyfikację danych
zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób
dostawy, formy płatności. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej
(np. zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Księgarni) niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Login (Login użytkownika) - ciąg znaków lub adres e-mail, konieczny do uzyskania
dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas
procesu Rejestracji.
5. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta
użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego
przez Wydawnictwo na stronie Księgarni.
6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do
czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Księgarni,
może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego
podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Księgarni oraz do
wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
7. Produkt - Publikacja drukowana prezentowana w ofercie Księgarni.
8. Publikacja drukowana - publikacje w formie książkowej, czasopisma, informatory w
postaci drukowanej, znajdujące się w ofercie Księgarni.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Wydawnictwo, za
pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaży produktów i usług Użytkownikom, a w
szczególności składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za
produkty, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania
reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin nie dotyczy pozostałych elektronicznych serwisów Wydawnictwa. Zasady
dotyczące korzystania z tych serwisów określone są w oddzielnych Regulaminach.
3. Wydawnictwo świadczy za pośrednictwem Księgarni następujące usługi na rzecz
Użytkowników:
a. a. sprzedaż produktów;
b. b. udostępnienie Użytkownikowi indywidualnego konta w Księgarni,
pozwalającego na korzystanie z usług Księgarni oraz dokonywanie zakupu
produktów;
c. c. otrzymywanie przez Użytkownika, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na
temat Księgarni, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz
inne usługi informacyjne (Newsletter).
4. W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest
bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość wygodnej
realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do historii i
statusów zamówień.
5. Umowa o prowadzenie Konta w Księgarni zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez
Użytkownika formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu
niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych
osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku
„Zakładam Konto”.
6. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej
staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła
dostępu do swojego Konta w Księgarni.
7. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika
danych logowania osobom trzecim.
8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Księgarni. W celu usunięcia konta z
Księgarni, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty
elektronicznej przypisanego do Konta na adres: redakcja@zyciekalisza.pl. Poprzez
usunięcie Konta, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia
Użytkownikowi indywidualnego konta w Księgarni.
9. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym
informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w
formularzu rejestracyjnym lub poprzez wypełnienie pola „Subskrypcja”. W przypadku
wyrażenia takiej zgody, Użytkownik będzie otrzymywać na podany przez siebie adres
poczty elektronicznej informacje o nowościach wydawniczych (Newsletter) Księgarni, a
także inne informacje handlowe wysyłane przez Wydawnictwo.
10. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie
wiadomości na adres: redakcja@zyciekalisza.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania
Newslettera.
11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem
oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Księgarni.
12. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi
obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
13. Do korzystania z Księgarni, w tym przeglądania oferowanych przez nią produktów,
składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego
Konta w Księgarni oraz otrzymywania informacji na temat Księgarni niezbędny jest
dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego
dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron
www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie
informacji dotyczących realizacji zamówienia.
IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem korzystania z Księgarni jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
jego akceptacja. Użytkownik przed złożeniem zamówienia w Księgarni, składa poprzez
zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i
zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Wydawnictwo danych osobowych.
2. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Księgarni można składać 7 (siedem)
dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
3. W celu złożenia zamówienia bez założenia konta (bez rejestracji), należy zaakceptować
Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych.
4. Po utworzeniu Konta w Księgarni, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu
danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail lub login oraz hasło).
5. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, sposobu i adresu
dostawy, adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek / faktura (jeśli wybrano) oraz
sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania
zamówienia.
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Księgarni nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą
mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Księgarni, składa ofertę zakupu
określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
7. Ceny produktów wskazanych na stronach Księgarni są cenami brutto i zawierają
podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy.
8. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez
Użytkownika.
9. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Użytkownika, od wartości
oraz wielkości zamówienia. Użytkownik jest o nich informowany przy wyborze sposobu
dostawy w trakcie składania zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena
produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem
zamówienia przez Użytkownika.
10. Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik
otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem
przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej oraz
kosztów i terminu przewidywanej dostawy. Umowę uważa się za zawartą chwilą
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wydawnictwo. W przypadku nie otrzymania
potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Użytkownik powinien
sprawdzić w swojej poczcie internetowej zakładkę „spam” lub skontaktować się z
Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym: redakcja@zyciekalisza.pl lub
telefonicznie pod numerem +48 62 768-33-33.
11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
produktów . Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia
ich do systemu informatycznego Księgarni i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich
wprowadzeniem do tego systemu.
12. Przeprowadzane przez Wydawnictwo akcje promocyjne w Księgarni nie podlegają
łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
13. Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu poprzez kontakt z Działem Obsługi
Klienta pod adresem : redakcja@zyciekalisza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 62
768-33-33. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów
składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na
rachunku / fakturze i mogą być zgłaszane do czasu realizacji zamówienia przez
Wydawnictwo (skompletowanie zamówienia oraz przygotowanie go do wysyłki).
V. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia w Księgarni, realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
2. Złożone zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia przez Użytkownika.
3. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia
(skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (w
zależności od wybranej formy).
4. Jeżeli z powodu niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Wydawnictwo nie
może zrealizować zamówienia w całości, Wydawnictwo poinformuje o tym Użytkownika
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy i zwróci
wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej
podany w formularzu zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer
wskazany przez Użytkownika.
5. Jeżeli z powodu niedostępności części Produktów objętych zamówieniem lub z innych
przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Wydawnictwo
nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Użytkownikowi:
a. anulowanie całego zamówienia - zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie
Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia;
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie
nie jest możliwa - zgoda Użytkownika oznacza obowiązek Wydawnictwa
realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku
realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
c. podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej
części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa
(Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką
zamówienia w kilku przesyłkach). Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie,
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli
Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego części,
Wydawnictwo zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
dni od daty anulowania zamówienia.
6. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o
której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania
kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Wydawnictwa),
Wydawnictwo dostarczy Użytkownikowi produkty, co do których realizacja zamówienia
jest możliwa w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o
czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu zamówienia. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w
zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.
7. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w
szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Wydawnictwo nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
8. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek lub faktura VAT.
VI. FORMY I KOSZTY DOSTAWY
1. Na terenie Polski, przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem
przesyłki kurierskiej pod wskazany przez Użytkownika adres, lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej.
2. Czas dostarczenia paczki od momentu przekazania jej firmie spedycyjnej zależy od
wybranej przez Użytkownika opcji dostawy.
VII. FORMY PŁATNOŚCI
1. W ramach Księgarni dostępne są następujące formy płatności:
a. Płatność za pobraniem - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej
przesyłkę, przy odbiorze produktu.
b. Przedpłata przelewem- zamówienie realizowana po stwierdzeniu zapłaty pełnej
kwoty za zamówienie na koncie bankowym Wydawnictwa (34 1030 1654 0000
0000 3468 1000 Wydawnictwo Idea Contact Sp. z o.o.)
2. Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od rodzaju produktu i/lub formy
dostawy.
VIII. ZMIANA CEN
1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne
zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu
informatycznego Księgarni i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem
do tego systemu.
2. Przeprowadzane przez Wydawnictwo akcje promocyjne w Księgarni nie podlegają
łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
XI. REKLAMACJE
1. Wszystkie produkty dostępne w Księgarni są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, użytkownikowi przysługuje w szczególności
uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu
i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. Użytkownik ma prawo żądać obniżenia
ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Wydawnictwo niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad
albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już
wymieniony lub naprawiony przez Wydawnictwo albo Wydawnictwo nie wymieniło
produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.
3. Reklamacje można złożyć:
a. Pisemnie na adres: Wydawnictwo Idea Contact Sp. z o.o.. ul.Spółdzielcza 6, 62-
800 Kalisz
b. Drogą mailową na adres: redakcja@zyciekalisza.pl
4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Wydawnictwo
skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.
5. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.
6. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza
to, iż uznało żądania za uzasadnione.
7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Użytkownika wiąże się z
dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Wydawnictwo.
8. Wydawnictwo odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się
przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będący Konsumentem, który
nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem
kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Wydawnictwa), odstąpić od umowy sprzedaży
produktów zakupionych w Księgarni w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania
towaru przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Wydawnictwu w dowolny
sposób, zapewniający jednak Wydawnictwu możliwość zapoznania się z jego treścią. W
szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: Wydawnictwo Idea
Contact Sp. z o.o.. ul.Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz), wysłane w formie elektronicznej
(na adres: redakcja@zyciekalisza.pl) lub wysłane wraz z odsyłanymi produktami (na
adres: Wydawnictwo Idea Contact Sp. z o.o.. ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz ).
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany
jest do niezwłocznego zwrotu produktu Wydawnictwu, w stanie niezmienionym, chyba
że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru
przed jego upływem na adres Wydawnictwa wskazany powyżej. Do zwracanego
produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury,
potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).
6. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Wydawnictwo nie
odbiera kierowanych na adres Wydawnictwa przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy , jeżeli
Wydawnictwo wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika (i zrzeczeniu się
prawa odstąpienia od umowy) oraz w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest
produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu
8. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci
Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia
produktu do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Księgarni).
9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili
otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty,
jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.
2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych
osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Wydawnictwo może uniemożliwić dokonywanie przez
Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z
Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez
Użytkownika w Księgarni, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku
wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym
w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych droga
elektroniczną.
4. Wydawnictwo zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia.
6. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a
także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych.
7. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnego prawa polskiego.
2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu
udostępnienia na stronie Księgarni zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez
Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według
dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Księgarni były
na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego
zawieszenia dostępności Księgarni w przypadku konieczności przeprowadzenia
konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością
modernizacji lub rozbudowy Księgarni.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a
Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom
powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a
Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Wydawnictwa.
Załącznik nr1
Miejscowość ...........................,Data..........................
Wydawnictwo Idea Contact Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 6
62-800 Kalisz
e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
Ja .................................................................................................................................niniejszym
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy : N....................
N..................................................................................................................................................
Numer faktury./paragonu ..............................................
Data zawarcia umowy - .................................................
Data odbioru - ................................................................
Imię i nazwisko...............................................................
Adres................................................................................
Nr telefonu .......................................................................
E-mail ..............................................................................
Data i podpis
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
174217
Idea Contact. sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 6 62-800 Kalisz NIP 618-18-65-415 tel. 62 768-33-33
Aktualna Data: 2018-09-19 14:51
Data Ostatniej Aktualizacji: 9-06-2010
© Księgarnia internetowa - www.jut.com.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.